T. C.  Z İ R A A T   B A N K A S I

P E R S O N E L İ   V A K F I

Sanayi Cad. No: 22     06050 Ulus – ANKARA

Tel : (312) 310 47 15 – 311 51 80  Faks : (312) 310 04 12

www.zbv.org.tr

 

 

 

                              

Konu: Delege seçimleri hk.                                                                   Ankara,     18 .02.2010

                                                                                                         Sirküler No: 227

 

 

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.                                

.....................................................

 

Vakıf Senedimizin 21. maddesine göre Vakfımız Genel Kuruluna iştirak edecek delegelerin her üç yılda bir yeniden belirlenmesi gerekmektedir. Delege seçimleri en son 22.03.2007 tarihinde yapıldığından 2010 Yılı Mayıs ayından itibaren başlayacak yeni dönem ile ilgili delege seçimi, Vakıf Senedimizin 20., 21. ve 22. maddeleri ile Delege Seçim Yönetmeliği’nde belirtilen esaslar dahilinde 23.03.2010 tarihinde yapılacaktır.

 

            Seçimle ilgili Vakfımız Delege Seçim Yönetmeliği, oy kullanacak Vakfımız üye sayısı ile seçilecek asıl ve yedek delege adedini gösterir liste sirkülerimiz ekinde gönderilmiştir. Bu tarihten sonra seçim bölgeleri itibariyle üye adedindeki değişikliklere göre delege adedinin de değişebileceği tabiidir.

 

            Öte yandan, Vakfımız kayıtlarına göre Şubenizde/Biriminizde görevli görünen Vakfımız üyeleri ile Şubenizde/Biriminizde oy kullanması muhtemel olan ve halen Bankamızda görev yapmayan  üyelerimizin listesi Vakfımız Web sitesinde (www,zbv,org.tr) yayımlanmıştır..

 

 

SEÇİMLE İLGİLİ AÇIKLAMA

 

1-      Her ilin sınırları içerisindeki Bölge Başkanlıkları, Banka Şubeleri, Genel Müdürlükte her bir Daire Başkanlığı ve Vakıf Merkezi  ile Ankara dışında bulunan Genel Müdürlük birim ve üniteleri o ilin birer Seçim Ünitesidir.

 

Kıbrıs’taki Banka Şubelerinin her biri birer seçim ünitesi olup, bu şubelerimizin İl Seçim Kurulu Lefkoşe Şubesidir.

 

İl merkezinde o ilin ismini taşıyan Merkez Şubedeki Seçim Kurulu aynı zamanda İl Seçim Kuruludur. Merkezinde Bölge Başkanlığı Teşkilatı bulunan illerde, sadece o il için İl Seçim Kurulu Bölge Başkanlığıdır.  Ankara’daki Genel Müdürlük birimleri, Bölge Başkanlıkları ve Şubeler ile  Vakfın İl Seçim Kurulu Vakfın Onur Kuruludur. 

 

Birden fazla Bölge Başkanlığı bulunan  İstanbul ve İzmir illerinde; diğer bölge başkanlıkları ve şubeler ile bu illerde bulunan Genel Müdürlük birimlerinin İl Seçim Kurulu 1. Bölge Başkanlıklarıdır.

2-      Şubenizde/Biriminizde görevli ve oy kullanacak Vakfımız üyeleri ile Şubeniz/Biriminizde oy kullanacak Banka dışındaki  üyelerimizin listesi yukarıda da belirtildiği üzere Vakfımız Web sitesinde (www.zbv.org.tr) yayımlanmıştır.  Seçmen listeleri bu listelerdeki bilgiler dikkate alınmak suretiyle düzenlenecektir. İlgili seçim ünitesince genel merkez numarası (Genel merkez numarası bulunmayan birimlerde haberleşme kodu)  girildiğinde o seçim ünitesinde oy kullanacak üyelerin listesi toplu olarak alınabilecektir.

 

Vakfımız  tarafından web sitesinde yayımlanan listede yer almakla beraber, çeşitli nedenlerle görev yeri değişen ve bankada çalışan üyeler eski görev yerinin bulunduğu seçim ünitelerinde seçmen listelerine dahil edilmeyecektir. Bu üyeler yeni görev yerindeki seçmen listelerine ilave edilecektir. Bankada çalışmayan üyelerden görev veya ikametgah adresi değişen üyeler Vakıf Genel Müdürlüğüne önceden bilgi verilmek suretiyle yeni görev veya  ikametgah yerlerindeki seçim ünitelerince seçmen listesine kaydedilecektir.

 

Duyurumuz eki listede yer almamakla beraber Vakfımız üyesi olduğunu belirterek oy kullanmak isteyen Şubenizde/biriminizde görevli Banka personeli ile Banka dışındaki kişilerin bulunması halinde: Vakfımızın 0312-3113379 veya 0312-3105573 numaralı telefonları aranarak talep sahibinin vakfımız üyesi olup olmadığı öğrenilecek, alınacak cevaba göre talep sahipleri seçmen listesine dahil edilecek veya edilmeyecektir.

 

3-      Vakfımıza Web sitesinde yayımlanan seçmen listesinde bulunmayanlar  delege adayı olamayacak ve oy kullanamayacaktır. Bankada görevli üyeler ancak görev yaptıkları seçim bölgesinden delege adayı olabilecektir. Banka veya Vakıfta görev yapmayan ancak üyeliğini dışarıdan devam ettiren üyeler de ancak çalıştıkları veya ikamet ettikleri seçim bölgesinden delege adayı olabilecektir.

 

4-        Bankada görev yapmayan üyelerimizden:

 

-              Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan üyeler oylarını Vakfımız Genel Müdürlüğündeki seçim sandığında;

 

-              İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan üyeler oylarını, Vakıftaki bilgiler dikkate alınmak suretiyle Vakıf tarafından belirlenen ve Vakfın Web sitesinde belirtilen seçim ünitelerinde;

 

-              Diğer illerin Büyükşehir belediyesi sınırları ve merkez ilçe sınırları içinde bulunan Üyeler oylarını o ilde il seçim kurulu olarak belirlenen birimde (Bölge Başkanlığı varsa Bölge Başkanlığında yoksa o ilin ismini taşıyan Banka Şubesi);

 

-              O ilin Büyük Şehir Belediyesi veya Merkez İlçe sınırları dışındaki yerlerde bulunanlar oylarını bulundukları yerdeki Banka Şubesinde;

 

Kullanacaklardır.

 

5-      Bankamız Teftiş Kurulu’na bağlı Vakıf üyesi Müfettişler ile İç Kontrol Daire Başkanlığına bağlı Vakfımız üyesi İç Kontrol Elemanları görevli oldukları Seçim Ünitesinde listeye dahil edilerek oylarını kullanabileceklerdir.

 

 

6-      T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü kapsamı içinde olup, Ankara dışında faaliyette bulunan Daire Başkanlıkları ve üniteler; seçim üniteleri oluşturup, bulundukları il adayları için oy kullanacaklardır.

 

7-      Seçim yetkilileri, her Seçim Ünitesinde üye sayısına göre bir veya birden fazla seçim sandığı ile yeteri kadar Başkanlık veya Şube mührü ile mühürlü oy pusulaları ve mühürlü zarf bulunduracaklardır.

 

8-      Oy vermeye 23.03.2010 Salı günü saat 9.00’da başlanacak ve saat 17.00’de son verilecektir.

 

9-      Saat 17.00’de oyunu kullanmamış olup da sandık başında oy kullanmak üzere bekleyen var ise hazır olanların oyunu kullanmasına kadar seçim süresi uzatılacaktır.

 

10-  Seçim yetkilileri, oy verilmeye başlanmadan önce seçim sandığının boş olduğunu hazır bulunanlara gösterecek ve sonra seçim ünitesine ait Başkanlık veya Şubenin mührü ile mühürlenecektir.

 

Yapılan bu işlemin bir tutanakla tespitinden sonra Vakıf üyeleri oylarını kullanmaya başlayacaklardır.

 

11-  Seçim yetkilileri oy sandığını her üyenin görebileceği açık bir yere koyacaklardır.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-  Oyunu kullanmak için başvuran Vakıf üyeleri, seçim yetkililerinden mühürlü oy pusulalarını ve zarfını alacak, daha önce hazırlanan kapalı bir yerde el yazısı ile oy pusulalarını doldurduktan sonra zarfa koyarak kapatıp sandığa atacaktır. Ayrıca Ünite Seçim Kurulunca hazırlanmış olan Vakıf Seçmen Listesinde adının karşısına oyunu kullandığını kanıtlamak üzere imzasını atacaktır.

 

13-  Tespit edilen asıl delege sayısı azami olup, oy pusulasına fazla isim yazıldığı takdirde tespit edilenden fazla isimler sondan itibaren geçersiz sayılacaktır.

 

14-  Üyeler oy pusulalarını el yazıları ile yazacaklar (sakat ve özürlü olanlar bir arkadaşına yazdırabilecektir) ve oy pusulalarına hiçbir işaret veya imza koymayacaklardır.

 

15-  Seçim yetkilileri oy kullanma işlemi sona erince sandığı, gözlemci olmak isteyen Vakıf üyelerinin huzurunda açıp ve oy zarflarını sayarak oy kullanan üyelerin imza sayısı ile karşılaştırdıktan sonra bir tutanakla tespit edeceklerdir (zarf sayısı imza sayısından fazla ise fazla miktar kadar zarf açılmadan iptal edilecektir).

 

16-  Seçim ünitelerinde kesinlikle “OY TASNİFİ YAPILMAYACAKTIR”. Oy tasnifleri bağlı bulunan İl Seçim Kurulları tarafından Delege Seçim Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacaktır.

 

17-  Ankara’daki Genel Müdürlük birimleri, bölge başkanlıkları ve Şubelerin oyları ile Vakıf Genel Müdürlüğü’nde kullanılan oylar VAKIF ONUR KURULU veya görevlendireceği elemanlarca Vakıf Merkezinde tasnif edilecektir.

 

18-  Her seçim ünitesi tarafından, oy zarfları açılmadan büyük bir zarf veya torbaya konulacak, zarf/torbanın ağzı kapatılarak mühürlenecek, düzenlenecek tutanak ve seçmen listesinin oy kullanan üyeler tarafından imzalanmış asıl nüshası ile birlikte İl Seçim Kuruluna gönderilecektir.

 

19-  İl Seçim Kurulu tasnifi “DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ” nin 6. Maddesi hükmüne göre yaparak Vakıf Onur Kurulu’na yine yönetmelikte açıklandığı gibi gönderecektir.

 

20-  İli temsil edecek delegelerin seçimi ile ilgili oy pusulaları, tutanak ve oy kullanan üyelerce imzalanmış seçmen listeleri, İl Seçim Kurulu huzurunda kapalı ve mühürlü bir zarfa veya torbaya konularak bekletilmeksizin Vakıf Onur Kurulu’na gönderilecektir. Zarfların veya torbaların uygun bir yerine “seçimle İlgilidir” ibaresi yazılacaktır. Gönderilecek imzalı seçmen listeleri ile tutanaklar ayrı bir zarfa, oy pusulaları ise ayrı bir zarfa konulacaktır.

 

21-  Bu seçimlerde Ankara İli için önceden olduğu gibi Genel Müdürlük ve Şubeleri temsil eden delegeler ayrı ayrı seçilmeyecektir. Ankara ilinde kullanılan oylar Genel Müdürlük veya Şube ayrımı yapılmaksızın birlikte değerlendirilecektir.

 

Yukarıda açıklanan seçimle ilgili hususların zamanında ve noksansız yerine getirilebilmesi, Bankamız yöneticilerinin ve seçim yetkililerinin yardımları ve yakın ilgileri ile mümkün olabilecektir.

 

Bankamız yetkililerinin bu konuda gereken hassasiyeti ve her türlü kolaylığı göstereceklerinden emin olarak, seçimin Vakfımız ve üyelerimiz için hayırlı olmasını dileriz.

 

Saygılarımızla

                                                                                       T.C. ZİRAAT BANKASI

                                                                                          PERSONELİ VAKFI

 

 

 

                                                                   Mümin AKYOL               Ramazan ULUCAKÖY

                                                                   Yönetim Kurulu                    Yönetim Kurulu

                                                                      Başkan Vekili                            Başkanı

 

 

Ek: 1 Delege Seçim Yönetmeliği

      2- Delege Sayısına İlişkin Liste

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İl

 

Üye

Delege

Yedek

İl

 

Üye

Delege

Yedek

Kodu

İl Adı

Sayısı

Sayısı

Delege. Say.

Kodu

İl Adı

Sayısı

Sayısı

Delege Say.

1

Adana

184

2

2

43

Kütahya

42

1

1

2

Adıyaman

29

1

1

44

Malatya

51

1

1

3

Afyon

44

1

1

45

Manisa

75

1

1

4

Ağrı

12

1

1

46

Kahramanmaraş

35

1

1

5

Amasya

21

1

1

47

Mardin

23

1

1

6

Ankara

1.030

11

11

48

Muğla

54

1

1

7

Antalya

150

2

2

49

Muş

12

1

1

8

Artvin

21

1

1

50

Nevşehir

27

1

1

9

Aydın

115

2

2

51

Niğde

36

1

1

10

Balıkesir

129

2

2

52

Ordu

72

1

1

11

Bilecik

14

1

1

53

Rize

19

1

1

12

Bingöl

14

1

1

54

Sakarya

68

1

1

13

Bitlis

10

1

1

55

Samsun

154

2

2

14

Bolu

29

1

1

56

Siirt

23

1

1

15

Burdur

22

1

1

57

Sinop

31

1

1

16

Bursa

160

2

2

58

Sivas

53

1

1

17

Çanakkale

67

1

1

59

Tekirdağ

48

1

1

18

Çankırı

67

1

1

60

Tokat

55

1

1

19

Çorum

26

1

1

61

Trabzon

104

2

2

20

Denizli

76

1

1

62

Tunceli

18

1

1

21

Diyarbakır

49

1

1

63

Şanlıurfa

33

1

1

22

Edirne

40

1

1

64

Uşak

44

1

1

23

Elazığ

47

1

1

65

Van

33

1

1

24

Erzincan

16

1

1

66

Yozgat

53

1

1

25

Erzurum

53

1

1

67

Zonguldak

45

1

1

26

Eskişehir

70

1

1

68

Aksaray

28

1

1

27

Gaziantep

62

1

1

69

Bayburt

4

1

1

28

Giresun

66

1

1

70

Karaman

16

1

1

29

Gümüşhane

10

1

1

71

Kırıkkale

43

1

1

30

Hakkari

10

1

1

72

Batman

17

1

1

31

Hatay

79

1

1

73

Şırnak

15

1

1

32

Isparta

34

1

1

74

Bartın

9

1

1

33

İçel

98

1

1

75

Ardahan

12

1

1

34

İstanbul

753

8

8

76

Iğdır

10

1

1

35

İzmir

357

4

4

77

Yalova

18

1

1

36

Kars

18

1

1

78

Karabük

33

1

1

37

Kastamonu

49

1

1

79

Kilis

4

1

1

38

Kayseri

95

1

1

80

Osmaniye

31

1

1

39

Kırklareli

50

1

1

81

Düzce

37

1

1

40

Kırşehir

17

1

1

82

Kıbrıs

11

1

1

41

Kocaeli

91

1

1

 

Toplam

5.877

109

109

42

Konya

97

1

1